En aquest web es recullen diversos materials sobre literatura universal, que desenvolupen la programació d’aquesta assignatura de segon de batxillerat establerta per les universitats valencianes. Per a cada tema de la programació, a més del tema específic redactat amb la bibliografia corresponent, hi ha una selecció de textos dels autors que s’hi estudien, una altra de comentaris de diversos crítics, els comentaris que jo mateix he publicat en el blog de la serp blanca i, finalment, una tria d’enllaços.

A partir del curs 2015/2016, com a conseqüència de la nova llei d’educació (LOMQE), l’assignatura de literatura universal va passar a impartir-se en primer de batxillerat. Va desaparèixer, per tant, l’examen de les PAU i la llista de lectures prescriptives d’aquesta assignatura. Els continguts, però, no se’n van modificar a penes; la tria dels llibres o dels fragments que cal comentar en classe l’ha de decidir cada professor. La programació que es va establir per a segon de batxillerat es manté en aquest web a títol orientatiu.

Als temes de la programació oficial de segon, n’hi vaig afegir un altre, Altres autors i altres temes, en què s’inclouen autors, temes i moviments literaris que no apareixen tractats en la programació oficial. Per aquest costat, el web s’ampliarà considerablement i dedicarà una atenció especial a la literatura catalana.